Vandets vej til forbrugeren

Vandets vej fra undergrunden til vandhanen.

Grundvandets kvalitet afhænger bl.a. af de jordlag, som vandet passerer igennem, og herved optages i vandet.

Det gælder både naturligt forekommende stoffer og dem der findes som følge af den menneskelige aktivitet – f.eks. sprøjtemidler.

Inden vandet når vandhanen har det været på en lang rejse og været udsat for en masse påvirkninger.

Indvindingsoplandet

Vandværkets indvindingsopland er det område, hvor vandet strømmer mod vandværkets kildeplads og dermed indvindingsboringer.

I vandværkets indvindingsopland findes grundvandsmagasinet, som udgør vandværkets mængde af råvaren.

Det vil ikke være muligt at indtegne indvindingsoplandet helt præcist. Det skyldes, at grundvandsspejlet varierer, og at de underjordiske jordlagsforhold ikke kan kortlægges med 100% nøjagtighed.

Det er kommunerne, der står for kortlægningen.

Jordlagsforholdene og nedbørsmængden er med til at bestemme, hvor meget grundvand der findes i indvindingsoplandet. Indvindingsoplandet kortlægges derfor som et tilnærmet område for grundvandsdannelsen.

Det betyder, at man ofte medtager arealer, som i virkeligheden kan ligge lige udenfor indvindingsoplandet. I praksis vælger man nemlig ”hele” marker eller anden praktisk afgrænsning i landskabet, når indvindingsoplandet indtegnes.

Sammenlign de 2 kort nedenfor. 

Den orange linie angiver vandværkets ”praktiske indvindingsopland”.
Hermed menes, at der indlægges en figur, som afgrænses af nogle naturgivne grænser: vandløb, veje og markskel.

Grunden til at disse grænser benyttes skyldes, at man ikke i planlægningen af arealanvendelsen kan lave dyrkningsaftaler på ”halve” marker o.a.

Grundvand

Rent og fersk grundvand er vandværkets råvare og udgangspunkt for at levere det naturligt rene drikkevand til forbrugerne. Vandværkets råvandsindvinding sker ofte fra dybe boringer, som når ned i gammelt grundvand – grundvand dannet fra nedbør, som faldt for over 50 år siden.

Når vandværket starter en grundvandsindvinding, gribes der ind i naturens vandkredsløb. Grundvandsspejlet sænkes, og de veje, som vanddråberne før fulgte i vandværkets indvindingsopland ændres, både i retning og hastighed på grund af indvindingen.

Sænkes grundvandsstanden, kan kemiske forandringer indvirke på vandkvaliteten. Andre faktorer, som kan påvirke vandkvaliteten, er de stoffer (f.eks. nitrat og pesticider), der benyttes på arealer i indvindingsoplandet.

Derfor er det meget vigtigt, at vandværket får kortlagt sit indvindingsopland og de aktiviteter, herunder trusler, som kan påvirke råvaren: grundvandet.

Pejleboring

Pejlinger er nødvendige for at kortlægge, hvor vandværkets vand kommer fra. Til at måle grundvandsstandens højde benyttes pejleboringer.

Figuren viser en pejleboring udført i en nedlagt indvindingsboring.

Bemærk at pejleboringen er korrekt tildækket med aflåst dæksel.

De grønne pile viser, at der er fyldt op med ekspanderende ler, så nedsivning af overfladevand direkte til grundvandet undgås.

Læs også “på vandværket” og “til forbrugeren”.