Til forbrugeren

Fra vandværket til forbrugeren.

Vandet pumpes fra vandværkets rentvandspumpe gennem hovedmåler ud i vandværkets hovedledning. Herfra forgrener vandet sig ud i et net af forgreningsledninger.

Til sidst ender vandet hos forbrugeren via stikledning, hvor vandforbruget måles hos den enkelte forbrugers vandmåler. Herfra ledes det til tappesteder via en jordledning.

Forskellige strategiske steder placerer vandværket stophaner, så afgrænsede dele af forsyningsområderne kan lukkes af, f.eks. grundet rørsprængninger, reparationer, vedligeholdelse mv.

Døgnforbruget

 

På denne figur ses forbrugsudviklingen over et døgn.
Det er typisk mellem kl. 3 og 4 om natten, at forbruget er lavest.