På vandværket

Grundvandet – som benævnes råvand så snart det er kommet fra grundvandsmagasinet ind i vandværkets boring – pumpes via råvandsledningen til vandværket. Råvandsledningen forbinder altså indvindingsanlægget og vandværket.

På vandværket kan råvandet evt. gennemgå en vandbehandling. Det afhænger helt af, hvilken grundvandstype vandværket har.

På principtegningen over et vandværk nedenfor er vist en normal vandbehandling. På tegningen er vist en iltningstrappe. Ofte iltes vandet via en kompressor.

1. Råvandet iltes
2. Det iltede råvand ledes gennem et åbent sandfilter
3. Det rensede råvand ledes til en rentvandstank
4. Trykpumper sender vandet ud i vandværkets ledningsnet

Grundvandet indeholder ofte lidt for meget opløst jern og mangan. Det vil sige, at værdierne for disse 2 stoffer ligger over den normale grænseværdi for drikkevand. Derfor skal/må vandet behandles for disse stoffer.

De stoffer, som tilbageholdes i sandfilteret, skal fjernes med jævne mellemrum. Det sker ved, at sandet skylles godt igennem ved en returskylning. Returskylningen foretages ofte om natten og med automatik.

Vandkontrol

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med almene vandværker i Danmark, og kommunalbestyrelsen fastsætter hyppigheden af analyser.
Hvor ofte, der skal udtages prøver til kontrol, afhænger især af de lokale forhold og evt. problemer med vandkvaliteten.

Det er ved at blive almindeligt, at vandværket selv udfører kontrol med vandkvaliteten i større omfang, end den offentlige kontrol forlanger. Det sker for at sikre, at vandværket hele tiden leverer drikkevand af ordentlig kvalitet til sine forbrugere.

Ifølge den nye vandforsyningslov (sept.2001), og efter de politiske beslutninger at dømme, bliver vandværkerne blandt hovedpersonerne i indsatsen for at beskytte grundvandet. Derfor er det vigtigt, at også de private vandværker følger med udviklingen. Ikke mindst fordi en del vandværker uforskyldt rammes af forurening