Risikovurdering

Vandværker kan bestille en vurdering af de hydrogeologiske forhold, som vandværket har i sit indvindingsopland – en risikovurdering.

Øster Hornum vandværk har fået en sådan udarbejdet – se rapport.